طریقه استفاده از الپتیکال

روش استفاده از الپتیکال

/elliptical-bike-exercise-method

در ابتدا توجه به  این موضوع لازم است که الپتیکال های موجود در بازار به دو دسته باشگاهی و خانگی تقسیم می شوند . و نحوه استفاده از هر یک از این الپتیکال های فوق تا حدودی شبیه هم و در بعضی از موارد از جمله نوع  قطعات و جنس تجهیزات به لحاظ  مقدار استفاده با هم متفاوت است .